นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy)
บริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด

บริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด (W9 Wellness Center)ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับบริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด (W9 Wellness Center) ในระหว่างการร้องขอการบริการ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวคุณโดยเป็นการส่งต่อมาจากบุคคลที่สาม
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่ รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด (W9 Wellness Center)เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อท่านในระยะเวลาที่เหมาะสมจำเป็นต่อการให้บริการ ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลกับ บริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด (W9 Wellness Center) หรือร้องขอการบริการจากบริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด (W9 Wellness Center) ผ่านช่องทางเว็บไซต์แอพพลิเคชั่นหรือช่องทางอื่นใดของบริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด
(W9 Wellness Center) อาทิเช่น การนัดหมายแพทย์ การทำธุรกรรมแบบออนไลน์ การสมัครรับจดหมายข่าว การขอรับความช่วยเหลือพิเศษ รวมไปถึงการทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ เช่น การลงทะเบียนผู้ป่วยที่เคานตอร์ลงทะเบียนของโรงพยาบาล หรือจากความสมัครใจของท่านในการทำแบบสอบถาม (Survey หรือการโต้ตอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือการกรอก / ให้ข้อมูลประกอบการสมัครงาน หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่าง
บริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด (W9 Wellness Center) และท่าน
บริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด (W9 Wellness Center) อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น ธุรกิจในเครือข่ายตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการของโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวม
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด (W9 Wellness Center) เก็บรวบรวมจากท่านจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเก็บรวบรวม และประเภทของการบริการที่ท่านร้องขอจากบริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด (W9 Wellness Center) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำมาใช้ เพื่อให้การทำธุรกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือบริการที่ได้รับการร้องขอเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด (W9 Wellness Center) เก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน หรือจากบุคคลที่สาม มีดังนี้
ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน
หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ
ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลล์
ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต และรายละเอียดบัญชี
ธนาคาร
ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ ความต้องการ
เกี่ยวกับห้องพัก อาหาร และบริการเสริมอื่นๆ
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมกับเรา
ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนผู้ป่วย และการเข้าชมเว็บไซต์
ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด (W9 Wellness Center) เช่น IP Address, Cookies, Online Appointment System
ข้อมูลด้านสุขภาพ รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพกาย และสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของท่านผลการทดสอบจากห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และการวินิจฉัย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพ้ยาของท่าน
ข้อมูล Feedback และผลการรักษาที่ท่านให้ไว้

เราจะไม่เก็บและใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของคุณ เช่น เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่เป็นไปตามที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมของท่าน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ดับเบิลยู ไนน์จำกัด (W9 Wellness Center) จะใช้ข้อมูลส่วนบุคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของบริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด
นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของบริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด
การประสานงาน และส่งต่อข้อมูลซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วยมีความรวดเร็วขึ้น
การยืนยันตัวตนผู้ป่วย
ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ หรือการเสนอความช่วยเหลือจากบริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด
(W9 Wellness Center)
อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่ท่าน
จุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการ รายการส่งเสริมการขาย และธุรกิจพันธมิตร
เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียน
สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาด วิเคราะห์ทางสถิติ ประมวลผลและแสดงผลเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆให้แก่ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่นการตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน
รักษาความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยขณะพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลพระรามเก้า
เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงาน การเป็นพนักงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามกฎของโรงพยาบาลพระรามเก้า
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการเรียกร้องใดๆจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น
การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล หรือการเรียกร้องขออื่นๆที่ถูกต้องตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด (W9 Wellness Center) อาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งอาจตั้งอยู่ภายในหรือนอกราชอาณาจักร โดยบริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด (W9 Wellness Center) จะดำเนินตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตามระบุไว้ข้างต้น ให้แก่
พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น บริษัทประกัน พันธมิตรที่เข้าร่วมรายการโปรแกรมสะสมคะแนน
และสิทธิประโยชน์ และศูนย์การแพทย์และหรือบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ
ธนาคาร และผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิต
เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงและความปลอดภัย
หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานศุลกากร
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหวยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม
เว็บไซต์และแอพพลิดชั่นบนมือถือของบริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด (W9 Wellness Center) อาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม หากท่านไปตามลิงก์เหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าบริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด (W9 Wellness Center) ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลที่สามดังกล่าว เนื่องจากอยู่นอกการควบคุมของบริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด (W9 Wellness Center)

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูก เก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่อธิบาย
ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการ
ทางกฎหมาย
บริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด (W9 Wellness Center) จะใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด
(W9 Wellness Center) เก็บรวบรวม

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) : ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับโรงพยาบาลได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด (W9 Wellness Center)
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) : ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
และขอให้บริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้ บริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด (W9 Wellness Center) เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ
บริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด (W9 Wellness Center) ได้
สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification) : ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด (W9 Wellness Center) แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) : ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด
(W9 Wellness Center) ทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) : ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) : ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด (W9 Wellness Center) ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
สิทธิในการคัดค้านประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) : ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถร้องขอการเข้าถึงหรือขอให้อัพเดตและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิอื่นใดข้างต้น หรือสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ เช่น ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้ระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรณีเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้เกินขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งานที่แจ้งให้ทราบข้างต้น หรือไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

คำร้องในการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลข้างตัน หรือการเรียกร้องสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนา Passport รายละเอียดการทำนัดหมายแพทย์ และข้อมูลการติดต่อกลับ โดยส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ต่อไปนี้

บริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด (W9 Wellness Center)
เลขที่ 99 อาคารโรงพยายาลพระรามเก้า ชั้น 3 ถนนพระราม9 แขวงบางกะปี เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียคำใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยโรงพยาบาลจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด (W9 Wellness Center) จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด (W9 Wellness Center) จะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ Update ข้อมูลลงใน website ของบริษัท ดับเบิลยู ไนน์ จำกัด www.w9wellness.com โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้หากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อได้ที่อีเมลล์ [email protected]

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563