Chelation Package ป้องกันช่วยกำจัดสารพิษและโลหะหนัก

5,000.00 ฿

รายละเอียด

คีเลชั่นบำบัดเพื่อการป้องกันช่วยกำจัดสารพิษและโลหะหนัก

คีเลชันบําบัดเป็นการรักษาทีได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสํานักการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขไทย 

ซึ่งมีงานวิจัยรองรับโดยองคการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา ์

รับรองให้เป็นการรักษามาตรฐานสําหรับกําจัดสารโลหะหนัก เช่น สารตะกัว ออกจากร่างกาย

 นอกจากนีการแพทย์ทางเลือก ยังใช้คีเลชันบําบัดในการเสริมการรักษาแบบองค์รวมสําหรับผูู้ป่วยโรคหัวใจ, เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, 

ไขมันเกาะตับควบคูกับการรักษาหลักอื่นๆเช่น การปรับไลฟ์สไตล์, การออกกําลังกาย, การผ่าตัดและ การรับประทานยาเป็นเวลานาน

ขั้นตอนก่อนเข้ารับบริการบำบัด

  • 1. ระยะเวลาในการคีเลชันบําบัด: 1-2 ชั่วโมง ต่อครั้ง ่ 
  • 2. ความถีที่ แนะนําในการทําคีเลชั่นบําบัด่ทุก 1-2 สัปดาห์ 
  • 3. การเตรียมตัวในการทําคีเลชันบําบัด ในครั้งแรก ่ควรพบแพทย์
  • เพื่อประเมินร่างกาย และตรวจค่าการทํางานของไต 
  • 4. ก่อนและหลังการทําคีเลชั่นบําบัด ควรพักผ่อนให้เพียงพอดื่มให้นามากขึ้นเพื่อเร่งการขับสารพิษออกทางปั สสาวะ
  • 5. ไม่ควรงดอาหารก่อนทําคีเลชั่นบําบัด เพราะระหว่างการทําอาจทําให้ระดับนาตาลในเลือดลดลง
  • 6. หลังการทําคีเลชันบําบัดควรรับประทานแร่ธาตุเสริมเพื่อชดเชยแร่ธาตุทีสูญเสียไปทางปัสสาวะ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาล
  • นัดหมายวันเวลาก่อนเข้ารับบริการได้ที่  092-9936922 หรือ LINE Official : @w9wellness

จำนวนครั้งขึ้นอยู่กับแพทย์แนะนำแต่ละบุคคล : แนะนำขั้นต่ำ 3 ครั้ง

* 10 ครั้ง ราคา 35,000 บาท