Holistic Weight Management Package

9,900.00 ฿

รายละเอียด

โปรแกรมการตรวจเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและประสิทธิภาพการทํางานของระบบเผาผลาญของร่างกาย เพื่อการออกแบบแผนการลดน้ำหนักให้มีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาของการลดน้ำหนักเฉพาะบุคคลทําไดอย่างตรงจุดและยังยืน โดยเน้นการตรวจที่ครอบคลุมทุกระบบที่จําเป็นในการเผาผลาญไขมัน การสร้างมวลกล้ามเนื้อและความสามารถในการดูดซึมสารอาหารของร่างกาย รวมถึงการวิเคราห์ต้นตอปัญหาการดูแลน้ำหนักแตละบุคคล เพื่อให้การวางแผนลดน้ำหนักครั้งนี้เป็นการลดที่ได้ผลยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

รายการตรวจ

ตรวจความสมบูรณของระบบเผาผลาญ 12 รายกา

 • Fasting Blood Glucose (FBG)
 • Fasting Insulin level
 • HOMA-IR
 • Total Cholesterol level
 • Triglyceride
 • HDL-Cholesterol
 • LDL-Cholesterol
 • Total Vitamin D3 (25-OH) level
 • Dehydroepiandrosterone Sulphate (DHEAs)
 • Thyroid stimulating hormone (TSH)
 • Serum Ferritin level
 • Uric Acid

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

งื่อนไขการเข้ารับบริการ 

 • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาล
 • นัดหมายวันเวลาก่อนเข้ารับบริการได้ที่  092-9936922 หรือ LINE Official : @w9wellness

ระยะเวลารอผลตรวจ : 7 วัน