Taking too long? Close loading screen.
skip to Main Content

W9 treatments

บริการเสริมอีกระดับเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายของคุณ
ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นรวมทั้งการชดเชยสารอาหารจำเป็น
ที่ร่างกายขาดหายไปด้วยวิธีการพิเศษที่เราจะวิเคราะห์ให้เหมาะสม
แบบรายบุคคล

Services

W9 treatments

บริการเสริมอีกระดับเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายของคุณให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นรวมทั้งการชดเชยสารอาหารจำเป็นที่ร่างกายขาดหายไปด้วยวิธีการพิเศษที่เราจะวิเคราะห์ให้เหมาะสมแบบรายบุคคล

Services

Vitamin IV drip

การให้วิตามินและเกลือแร่ผ่านทางหลอดเลือดดำ จะช่วยชดเชยสารอาหารที่จำเป็น มีหลายสูตรซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถที่จะเลือก ให้เหมาะสมกับผู้มารับบริการเป็นรายๆไป ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เพื่อทำให้ร่างกายฟื้นตัวเร็ว

Chelation

การให้คีเลชั่นบำบัดเป็นการกำจัดสารพิษโลหะหนักโดยการใช้สารจับโลหะหนัก (EDTA) ผสมกับวิตามินและแร่ธาตุ โดยให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเพื่อช่วยในการขับสารพิษโลหะหนัก ทำให้เซลล์ต่างๆกลับมาทำงานได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ

PRP

(Platelet Rich Plasma) รูปแบบการรักษาที่ใช้วิธีการปั่นเลือดด้วยความเร็วเพื่อแยกองค์ประกอบของเลือดจากนั้นนำสารที่ทำให้เลือดแข็งตัวและ growth factor ฉีดกลับเข้าไปในร่างกายเพื่อให้ฟื้นฟูและซ่อมแซม

Vitamin IV drip

การให้วิตามินและเกลือแร่ผ่านทางหลอดเลือดดำจะช่วยชดเชยสารอาหารที่จำเป็นมีหลายสูตรซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถที่จะเลือกให้เหมาะสมกับผู้มารับบริการเป็นรายๆไปขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเพื่อทำให้ร่างกายฟื้นตัวเร็ว

Chelation

การให้คีเลชั่นบำบัดเป็นการกำจัดสารพิษโลหะหนักโดยการใช้สารจับโลหะหนัก (EDTA) ผสมกับวิตามินและแร่ธาตุ โดยให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเพื่อช่วยในการขับสารพิษโลหะหนัก ทำให้เซลล์ต่างๆกลับมาทำงานได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพ

PRP

(Platelet Rich Plasma) รูปแบบการรักษาที่ใช้วิธีการปั่นเลือดด้วยความเร็วเพื่อแยกองค์ประกอบของเลือดจากนั้นนำสารที่ทำให้เลือดแข็งตัวและ growth factor ฉีดกลับเข้าไปในร่างกายเพื่อให้ฟื้นฟูและซ่อมแซม

×Close search
Search