Taking too long? Close loading screen.
skip to Main Content

Weight Management

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ให้กลับมาอยู่ในภาวะสมดุล โดยการตรวจดูโภชนาการที่เกี่ยวกับพันธุกรรม ภาวะแพ้อาหารแฝง การดีทอกซ์ใน การควบคุมความอยากอาหาร เพิ่มระดับเมตาบอลิซึม ออกแบบการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล  การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในระยะยาว

Metabolic Weight Management

  • โปรแกรมตรวจสุขภาพที่เน้นในเรื่องการประเมินสภาวะร่างกาย และปัจจัยที่มีผลต่อการลด/เพิ่มน้ำหนัก และแพทย์จะเป็นผู้ออกแบบวิธีการที่เหมาะสมให้กับผู้ตรวจเฉพาะบุคคล

Functional Weight start with the gut

  • โปรแกรมตรวจสุขภาพที่มุ้งเน้นการหาสาเหตุและความสมดุลของการเผาผลาญในร่างกาย โดยปัจจัยหลักมาจากลำไส้และฮอร์โมน ที่ส่งผลต่อการเผาผลาญ

You are not fat, you are toxic

  • โปรแกรมตรวจสุขภาพที่เน้นการหาสาเหตุที่รบกวนการเผาผลาญและมีผลต่อการควบคุมน้ำหนัก โดยเฉพาะการมีสารเคมีและสารพิษโลหะหนักในร่างกาย

Genetic Weight

  • โปรแกรมตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมในทุกมิติของร่างกาย ทั้งปัจจัยพันธุกรรม สารพิษโลหะหนัก สุขภาพลำไส้ สารอาหารและการดูดซึม จะทำให้ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และออกแบบการดูแลได้เฉพาะบุคคล