ตรวจวิเคราะห์ระดับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล รวมถึงการแพ้อาหารต่างๆ