ตรวจวิเคราะห์เชิงลึกที่ช่วยให้ทราบถึงข้อจำกัดต่างๆของร่างกาย