เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อเพิ่มความตระหนักในสุขภาพของคุณเองมากยิ่งขึ้น เพื่อให้คุณเข้าใจสภาวะร่างกายว่าสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม และปรับระดับสมดุลของร่างกายแบบเฉพาะบุคคล