Search
Close this search box.

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ระดับสมดุลฮอร์โมน 15 รายการ ที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย ทั้งระบบเผาผลาญ ฮอรโมนเพศ ฮอร์โมนต่อมหมวกไต ฮอรโมนความเครียด เพื่อแก้ไขฟื้นฟูที่ตรงจุด ชะลอวัยอย่างครอบคลุม ลดความเสื่อมต่างๆ เรียกกลับคืนความหนุ่ม-สาวอีกครั้ง

ราคา ฿19,800.00 บาท

Sale!

พื้นฐานสำคัญของการมีบุตรต้องมาจากสุขภาพที่แข็งแรง W9 มุ่งเน้นการปรับสมดุลสุขภาพ เพิ่มความสำเร็จในการตั้งครรภ์ด้วยวิธีธรรมชาติ และเตรียมความพร้อมก่อนการทำเทคโนโลยีเจริญพันธุ์

ราคา ฿49,000.00 บาท