ทีมแพทย์ของเรา

นพ. พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ (หมอบาย)
พญ .ภัทรลดา ฤทธิวงศ์ (หมอไอซ์)
พญ. จุฑามาศ ค้าทอง (หมอตุ๊กตา)
นพ.กฤศ ธิติรังสี (หมอนำ)
แพทย์หญิงพิชานัน จึงพัฒนาพงษ์ (หมอแพรว)
แพทย์หญิงนันภกร เหลืองอร่าม (หมออุ๊)

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่