NK CellsHealthy Hub

NK Cells เพชฌฆาตฆ่ามะเร็ง ทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยมะเร็ง

รู้หรือไม่ โรคมะเร็ง ถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย สูงกว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคหัวใจเฉลี่ย 2 ถึง 3 เท่า อีกทั้ง การรักษาโรค ...