Telomere Length Test

ทำนายอายุขัยคุณด้วยศาสตร์ทางการแพทย์ ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลลงลึกถึง DNA

Telomere Length Testing

วัดอายุร่างกายได้จากอะไร?

ปัจจุบันมีหลายวิธีที่ใช้วัดความยาวของเทโลเมียร์ได้ ซึ่งมีวิธีที่แตกต่างกันออกไป แต่มีเทคโนโลยีหนึ่งที่ทำให้สามารถทราบความยาวของเทโลเมียร์ได้ง่ายและสะดวกขึ้น คือ “Quantitative PCR (qPCR)” โดยใช้เวลาเพียง 10 วันเท่านั้น หากผลปรากฏว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เพื่อป้องกันการหดสั้นเร็วกว่าปกติของเทโลเมียร์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหาร งดสูบบุหรี่ ออกกำลังกายที่เหมาะสม และพักผ่อนให้เพียงพอ

ตรวจ Telomere
Telomere ทำไมถึงมีผลต่ออายุสั้น-ยาว

การตรวจวัดความยาวของหางโครโมโซม (Telomere) เพื่อค้นหาอายุของร่างกายที่แท้จริง (Biological Age) และบอกภาวะเสื่อมของเซลล์(Degenerative status) ที่เกิดขึ้นก่อนวัย ทำให้ทราบอัตราความเสื่อมและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคต่างๆได้ เพื่อการวางแนวทางการป้องกันความเสื่อมได้อย่างตรงจุดมากขึ้น

ปัจจัยทีทําให้เทโลเมียร์หดสั้นลง : โดยปกติแล้วเทโลเมียร์จะหดสั้นลงตามกระบวนการแบ่งเซลลของร่างกายตามธรรมชาติอย่างหลีกเลียงไม่ได้ แตก็มีปัจจัยทีจะทําให้หดสั้นลงเร็วกว่าปกติ ดังนี้

พันธุกรรม อาหาร สภาพแวดล้อม ไลฟ์สไตล์

ขั้นตอนของการตรวจและการรักษา

สำหรับการตรวจติดตามผลควายาวของเทโลเมียร์นั้น ตรวจได้ทุกปี แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการปรับเลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตจากเดิมโดยเฉพาะการใช้ชีวิตแบบมีแนวโน้มที่จะทำลายสุขภาพ ก็สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้ทุก 6 เดือน เพื่อจะได้รู้ตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ทัน ส่วนหนึ่งความเป็นตัวคุณ ได้จากการถ่ายทอดผ่านพันธุกรรมและส่วนที่เหลือจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตภายใต้คำแนะนำจาก W9wellness

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

Add Line : @W9Wellness

โปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจ