ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

W9 Hyperbaric Oxygen Therapy

What is "oxygen therapy"? If our body doesn’t receive enough oxygen

Have you ever experienced symptoms of weakness, persistent muscle pain, and non-healing chronic wounds due to the lack of oxygen in your body? These symptoms may be caused by a lack of oxygen in the body’s cells, resulting in a decrease in overall body function in all systems or the formation of chronic wounds due to the inability of oxygen in the body to heal inflamed tissues. Oxygen is a component found in all areas of our body to help the body repair and regenerate tissues, including burning nutrients into energy. Hyperbaric Oxygen Therapy is a technology that can help treat various chronic conditions caused by oxygen deprivation.

What is Oxygen Therapy or Hyperbaric Oxygen Therapy?

Oxygen Therapy or Hyperbaric Oxygen Therapy is a health therapy that involves receiving a high volume of pure oxygen into the body through the use of a hyperbaric chamber that adjusts the atmospheric pressure to allow the body to receive pure oxygen at 100% concentration in higher quantities than normal air pressure. The mechanism of oxygen is similar to when we dive underwater, normally oxygen molecule is large.

 

Whereby the deeper we dive, the higher the air pressure becomes, and the smaller the oxygen molecules become, similar to a flattened plastic bottle underwater. We may feel symptoms such as earache. On the other hand, when we come out of the water and encounter normal atmospheric pressure, oxygen will expand as usual.

Therefore, the use of Hyperbaric Oxygen Therapy for health treatment is a simulation of diving deep underwater with a pressure higher than one atmospheric level, allowing oxygen to shrink. This allows the body to absorb a much greater amount of pure oxygen, improving blood circulation and increasing the amount of oxygen in the blood, which stimulates the production of red blood cells. This helps carry oxygen to the body more efficiently, stimulates the healing of all types of wounds, reduces post-surgery swelling and bruising, and promotes the healing of slow-healing wounds. These wounds require a large amount of oxygen to aid in the repair of inflamed tissue. Additionally, this therapy is beneficial for those with poor blood circulation and can help slow down the deterioration of the body.

W9 Hyperbaric Oxygen Therapy, meets the needs of delaying the deterioration of the body.

The deterioration of the body is caused by cellular hypoxia, which results from cells in the body not exchanging enough oxygen. “Degeneration is faster than repair.” From research on patients who received treatment with oxygen therapy or Hyperbaric Oxygen Therapy, it was found that telomeres became longer. Measuring the length of telomeres is a measure of the completeness of white blood cells, including T-Cell, B-Cell, and NK-Cell. This covers all diseases that result from the deterioration of the body’s immune system, whether it is allergies, autoimmune diseases, or cancer. This is because NK-Cells stimulate our immune system to fight cancer cells more effectively.

Furthermore, increasing the amount of oxygen in the body in large quantities can also help to enhance the process of cellular metabolism throughout the body, aiding in the metabolic process of people who have not lost weight, those with diabetes, high blood pressure, blocked blood vessels, and those with heart disease.

“The mechanism for creating energy in every cell in the body relies heavily on a large amount of oxygen.”

Recovering from surgery wounds and skin

Recover quickly and make the most of your recovery time by enhancing your beauty with Oxygen Therapy technology.

Treating wounds from cosmetic surgeries or operations with Hyperbaric Oxygen Therapy (HBO) is the process of adding 100% pure oxygen into the body in quantities higher than normal, which helps increase the amount of oxygen in tissues around the wound and improve blood flow to the cells. This results in better wound healing and faster recovery time. It also has benefits in treating and healing chronic wounds such as diabetic ulcers.

Oxygen therapy programs focus on restoring health and wellness

 • Improves blood circulation by increasing blood flow around the wound, reducing swelling and inflammation, and relieving pain
 • Boosts collagen production and angiogenesis (the formation of new blood vessels) in areas with reduced blood supply, promoting faster healing and improved skin quality
 • Helps reduce the risk of infection by enhancing the white blood cells’ ability to fight against bacteria and pathogens

In addition to using technology to aid in wound healing, it is important to take care of your diet after surgery, such as avoiding raw or fermented foods and focusing on foods that promote wound healing. It is also recommended to avoid smoking and drinking alcohol.

The Alternative for Those Who Want to Restore Cellular Health with Pure Oxygen

Mood Health

 • Manage emotions better
 • Reduce feelings of fatigue
 • Reduce hangover symptoms

Brain Health

 • Improve sleep quality
 • Reduce migraine symptoms
 • Reduce chronic headaches

Reverse Aging

 • Generate collagen under the skin
 • Revitalize skin
 • Reduce wrinkles

Recovery

 • Recover injured tissue
 • Recover bones and tissue after radiation therapy
 • Reduce swelling and bruising after surgery
 • Treat chronic wounds, burns, and difficult-to-heal wounds

Organ System

 • Boost immunity and reduce allergies
 • Improve vision
 • Stimulate red blood cell production
 • Boost metabolism

What is Hyperbaric Oxygen Therapy or W9 Hyperbaric Oxygen Therapy suitable for?

 • Recovering from fatigue and weakness
 • Recovering from sports injuries or exercise-related injuries
 • Improving sleep quality and reducing insomnia
 • Improving blood circulation, reducing dizziness and fainting spells
 • Reducing swelling after surgery
 • Recovering from office syndrome that many people face
 • Strengthening the body’s immune system from within
 • Improving the body’s metabolism

The results of W9 Hyperbaric Oxygen Therapy are clearly visible after continuous treatment.

“W9 Hyperbaric Oxygen Therapy helps cells in the body work at 100% efficiency because when the body has enough oxygen, it can increase the efficiency of metabolism and stimulate the various systems in the body to efficiently repair damaged parts. It helps delay the aging process, improve blood circulation, and even increase the body’s immune system.

Preventing the accumulation of illness in the body can help reduce the risk of various diseases, and help achieve long-lasting good health.

Consult your health concerns and enjoy exclusive privileges here.

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฮอร์โมนเพศชาย ถือว่ามีความสำคัญต่อการทำงานในระบบอื่นๆ ของร่างกาย ซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่จะทราบกันดีว่าฮอร์โมนชนิดนี้มีส่วนช่วยในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศ และอารมณ์ความต้องการทางเพศ

กินคลีน ออกกำลังกาย แต่น้ำหนักไม่ลดเลย! กำลังประสบปัญหาแบบนี้กันอยู่ใช่มั้ยคะ อันไหนที่ใครว่าดีเราก็ลองทำหมด

ผู้หญิงเราเมื่ออายุมากขึ้น Hormone ต่างๆ ก็จะเข้าสู่สภาวะเสื่อมถอยลงตามอายุ โดยเฉพาะ