ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้
DPU Wellness Center

DPU Wellness Center ศูนย์ดูแลสุขภาพแห่งแรกในมหาวิทยาลัยไทย เตรียมให้บริการ 1 พ.ย. นี้

DPU ฉลองครบรอบ 55 ปี เปิดตัว DPU Wellness Center

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ฉลองครบรอบ 55 ปี เปิดตัว DPU Wellness Center ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบครบวงจรแห่งแรกของมหาวิทยาลัยไทย ดีเดย์เปิดให้บริการ 1 พ.ย. นี้ มองอนาคตโอกาส Wellness เติบโตสูง ดันส่งเสริม Wellness Tourism ดึงนักท่องเที่ยวนานาชาติเพิ่มรายได้เข้าประเทศ

DPU Wellness Cente

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร 28 สถาบัน ทั้งไทยและต่างประเทศ ลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งด้าน Wellness ในงาน “DPU Wellness Showcase” พร้อมเปิดศูนย์บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแก่นักศึกษา และให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีกล่าวเปิดงาน

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อม กล่าวเปิดงาน ว่า “การจัดกิจกรรม DPU Wellness Showcase และการเปิดศูนย์ DPU Wellness Center นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี ในเดือนพฤษภาคม 2566 แล้ว ยังเป็นการฉลองครบรอบ 11 ปี ของหลักสูตรเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ซึ่ง Wellness เป็นหนึ่งในแนวทางขับเคลื่อนด้านการศึกษาของ DPU และเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศด้วย โดยประเทศไทยและทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 3 ส่วน คือ Digital Economy, Green Economy และ Care Economy

ซึ่ง DPU มีความพร้อมทั้งด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม Wellness และ DPU ยังมีหน้าที่หลัก คือ การผลิตและพัฒนาคนให้สอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และกำลังคนของประเทศ

DPU Wellness Cente

ซึ่งไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้าน Wellness รวมทั้งงานวิจัยด้านนี้มีจำนวนจำกัด การเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพจึงจะเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาวิจัยร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน”

องค์รวมของ Wellness

ด้าน ผศ.ดร.นพ.พัฒนา เต็งอำนวย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตจริงในโลกภายนอก ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องมีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อนำประสบการณ์ องค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา การเปิดศูนย์ศูนย์ดูแลสุขภาพ

DPU Wellness Cente

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยจะเริ่มเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการในส่วนของแพทย์แผนไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 ก่อนจะเปิดอย่างเป็นทางการด้านการดูแลสุขภาพ (Wellness) อย่างครบวงจรในปี 2566

ซึ่งปัจจุบันวิทยาลัยฯ ได้มีการเปิดหลักสูตรปริญญาตรี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรสุขภาพและความงาม หลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งในอนาคตจะเปลี่ยนเป็นหลักสูตรโภชนวิทยาและการประกอบอาหารสุขภาพ และหลักสูตรการแพทย์แผนไทย รวมทั้งนักศึกษาสามารถต่อยอดเรียนปริญญาโทสาขาเวชศาสตร์ชะลอวัย และสาขาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก นอกจากนี้ยังมีแผนจะเปิดปริญญาโทแพทย์แผนจีนด้วย

ทั้งนี้ “ผศ.ดร.นพ.พัฒนา” ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “องค์รวมของ Wellness” ตอนหนึ่งว่า อุตสาหกรรม Wellness มีอัตราการเติบโตสูงมาก โดย 8 มิติ ที่สำคัญคือ Physical Health (ความสุขสมบูรณ์ด้านร่างกายและสุขภาพ) Emotional Health (ความสุขสมบูรณ์ด้านอารมณ์) Intellectual Health (ความสุขสมบูรณ์ด้านสติปัญญา) Spiritual Health (ความสุขสมบูรณ์ด้านจิตใจ) Social Health (ความสุขสมบูรณ์ด้านสังคม) Environmental Health (ความสุขสมบูรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม) Financial Health (ความสุขสมบูรณ์ด้านการเงิน) และ Occupation Health (ความสุขสมบูรณ์ด้านอาชีพ)

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)

ขณะที่ ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ฟื้นฟูความงามเวชศาสตร์ชะลอวัย รพ.บำรุงราษฎร์ กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ” ว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) เติบโตเป็น 2 เท่า ในปี 2573 คาดว่าจะเพิ่มเป็น 1.59 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ จากปี 2563 ที่มีมูลค่าราว 4.36 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ 

DPU Wellness Cente

ดังนั้นประเทศไทยควรจะส่งเสริม Wellness Tourism ให้ครบวงจรและเกิดขึ้นจริงทุกพื้นที่ เพื่อดึงลูกค้าจากกลุ่มที่ นอกเหนือจากกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่น กลุ่มที่มาประชุม สัมมนาต่าง ๆ ควรจะทำให้โรงแรม มีการบริการสปา การดูแลสุขภาพอย่างครบถ้วน เพื่อทำให้คนที่มาประเทศไทยได้รับสุขภาพที่ดีกลับไป ซึ่งจุดแข็งของไทย คือมีอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ถูก เมื่อเทียบกับคุณภาพ มีเอกลักษณ์เฉพาะในผลิตภัณฑ์การให้บริการ

ซึ่งในส่วนของภาครัฐได้เข้ามากำหนดนโยบายเพื่อผลักดันและส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่วนจุดอ่อน ยังขาดความเข้าใจอย่างถูกต้องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและขาดการบริหารงานอย่างเป็นระบบ

Wellness จิ๊กซอร์ชิ้นสำคัญ สำหรับระบบสาธารณสุข

DPU Wellness Cente

“การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของโลกเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่มีภาวะความเครียดมากมาย ทุกคนต่างแสวงหาวิธีการผ่อนคลาย ซึ่ง Wellness เป็นแนวทางการรักษาที่ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ นั่นถือเป็นโอกาสของประเทศไทย ยิ่งขณะนี้ชนชั้นกลางมีการขยายตัวและมีรายได้ที่สูงขึ้น ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้น ดังนั้นหากผู้ประกอบการไทยสามารถดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาได้จะเป็นการเพิ่มรายได้เข้าประเทศอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน” ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ กล่าว

 ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพและหลักสูตรเวชศาสตร์ความงาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บรรยายพิเศษ เรื่อง Wellness จิ๊กซอร์ชิ้นสำคัญ สำหรับระบบสาธารณสุข ว่า สถานการณ์ Wellness ในประเทศไทย กำลังเติบโตอย่างมาก และเป็นโอกาสทางธุรกิจของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศไทย

ซึ่งเวชศาสตร์ชะลอวัยและ Wellness ไม่ใช่ศาสตร์หลอกลวง มีพื้นฐานที่มาที่ไปจากวิทยาศาสตรการแพทย์ จับต้องได้และทำได้จริง และน่าจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของ Primary Health Care, Functional Family Medicine, True Preventive Medicine ที่จะเป็นแกนหลักที่นำไปสู่ TRUE HEALTH FOR ALL

“Wellness เป็นศาสตร์ที่ไม่ใช่แพทย์ก็สามารถเรียนได้ ถือเป็นจิ๊กซอร์สำคัญ ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้น

“เพราะ Wellness เป็นการปรับปรุงวิถีชีวิตรอบด้าน ดังนั้นการเปิดศูนย์ดูแลสุขภาพ จะเป็นโมเดลที่ทำให้ทุกคนเกิดไอเดียในการป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของตนเอง” ผศ.นพ.มาศ กล่าว

ทิศทาง Wellness ในประเทศไทย

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กล่าวถึง ทิศทาง Wellness ในประเทศไทย ว่า การเรียนการสอนของแพทย์ไม่ได้มีการบรรจุเกี่ยวกับศาสตร์ทางเลือก หรือ Wellness ทำให้การทำหน้าที่ของแพทย์มุ่งไปสู่การรักษามากกว่าการป้องกันและฟื้นฟู ปัจจุบัน สธ. ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ และพยายามจะผลักดันให้มีการดูแลสุขภาพที่เป็นบทบาทของทุกคน แต่ต้องยอมรับว่าทิศทางของงบประมาณจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องการรักษา

DPU Wellness Cente

“นโยบายของ สธ. จะมีการส่งเสริมสุขภาพที่ดีเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จึงได้มีการสนับสนุนและพยายามหาโมเดลในการดำเนินการเรื่อง Wellness Center ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะในส่วนของสถานพยาบาล แต่จะขยับไปสู่โรงแรม ร้านอาหาร สปา และทุกภาคส่วนต้องบูรณาการร่วมกัน โดยใช้ความเป็นไทยบริหารการท่องเที่ยว ทำให้ทุกคนที่มาประเทศไทยมีความมั่นใจในระบบประกันสุขภาพของไทย ที่สำคัญการมีสุขภาพดีสามารถยกระดับเรื่องเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นได้” นพ.ธงชัย กล่าวในตอนท้าย

DPU Wellness Cente
DPU Wellness Cente
DPU Wellness Cente

สนใจสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพเชิงเวลเนส หรือนัดปรึกษาปัญหาสุขภาพเข้ามาที่ LINE: @W9 Wellness

Share : 

บทความที่เกี่ยวข้อง

อยากท้อง อยากมีลูกปีมังกร ก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของคุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ คู่ที่อยากจะให้ลูกเกิดในปีนี้

รู้หน้าไม่รู้ใจ ยังคงเป็นคำพูดที่นิยามการทำความรู้จักใครสักคนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ “คนรัก” ที่แรกๆ

นอนไม่หลับ นอนไม่ดี นอนไม่พอ ปัญหาสุขภาพของคนในยุคปัจจุบันที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ

error: Content is protected !!