ค้นหา
ปิดช่องค้นหานี้

Currently, we find that alternative cancer treatments are gaining more and more acceptance among patients and those around them. Whether it is the use of Mistletoe Therapy to help reduce the side effects of chemotherapy or the utilization of various NK Cell therapies, including checking the remaining NK Count and assessing NK Activity quality to ensure that patients’ treatments show improvement.

Why Patients Use NK Cell Therapy in Their Treatment

 • Seeking alternative medical treatments.
 • Avoiding chemotherapy and radiation.
 • Having a weakened body from chemotherapy and radiation.
 • Experiencing side effects from chemotherapy.
 • They are allergic to heavy chemotherapy.
 • Being physically weak and unable to lead a normal life.

Cancer Treatment with Immune Therapy:

Immune Therapy is a treatment method that utilizes the patient’s own immune system cells. This falls under the category of Alternative Medicine and involves using the patient’s immune system cells to combat cancer cells within their own body. It is sometimes referred to as Cell-Based Therapy.

Cells in the immune system can be divided into two groups based on their functions.

 1. Innate Immunity: These are cells that are ready to work immediately without waiting for orders. They are often the first group of cells to attack and destroy foreign cells or substances in the body. However, they are non-specific cells and do not work in a highly targeted manner. They also cannot stay in the body for an extended period. The representative of this group is Natural Killer Cells, also known as NK Cells or cytotoxic cells, which are the first line of defense against abnormal cells or substances upon detection that they are not normal cells.
 2. Adaptive Immunity: These are cells that require learning or signals from other cells to function. They need to memorize and respond to cancer cells or foreign substances that enter the body. They do not work immediately on their own. Representatives of this group are B and T Cells.
NK Cell (Natural Killer Cell)

Typically, cancer patients have a body condition that does not favor the efficient functioning of immune system cells. This can manifest as either a lower-than-normal cell count, reduced cell efficiency, or both. These issues can contribute to rapid cancer cell growth. Although chemotherapy is considered a standard treatment for cancer today, it is well-known for the side effects it can cause, as well as its potential to harm healthy cells in the body.

Using the patient’s immune system cells as a form of treatment is considered an alternative approach. The goal of this treatment is to enhance the effectiveness of the immune system so that it can fight cancer cells on its own, either in conjunction with surgery or targeted medicine. The results of this treatment have shown promising outcomes, potentially eliminating the need for chemotherapy or minimizing its use as much as possible.

NK Cell - Cancer-Killing Cells

NK Cell (Natural Killer Cell) is a type of white blood cell and a crucial part of the body’s immune system, serving as the frontline defense. NK Cells are capable of distinguishing between normal and abnormal cells, which makes them highly effective at destroying cancer cells. They can be up to 100 times more efficient at this task compared to other white blood cells.

For individuals who are frequently ill or have weakened immune systems, their NK Cell count may be lower than normal, or they may have a normal count but with reduced functionality. This can be likened to having a weak and vulnerable fortress that is susceptible to rapid invasions, whether by cancer cells or various diseases.

NK Cell’s Mechanism for Eliminating Cancer Cells:

NK Cells have the ability to detect abnormal or “cancer cells” in the body. Once NK Cells detect them, they release substances that cause these cells to die, a process known as apoptosis, preventing them from potentially becoming cancerous cells in the future. Furthermore, when NK Cells detect abnormalities, they send signals to other types of white blood cells to join forces in eliminating viruses from the body, reducing the risk of future harm to our bodies.

Planning Alternative Cancer Treatment with NK Cell:

 1. Pre-Screening: This is an initial screening process to assess the levels and effectiveness of NK Cell Therapy before treatment.
 2. Blood Drawing: Blood is drawn for the purpose of cultivating NK Cell Therapy.
 3. NK Cell Culture: NK Cell Therapy is isolated and cultured to increase its quantity and effectiveness.
 4. NK Cell Treatment: Administer NK Cell Therapy into the body for normal functionality.

Currently, there are 2 groups of diseases that uses NK Cell Therapy:

 1. Cancer group
 • White Blood Cells (Leukemia)
 • Ovarian cancer
 • Breast Cancer (HER-2 +ve)
 • Nervous System Tissue Cancer (Neuroblastoma)
 1. Non-Cancer Group
 • Viral Infection
 • Autoimmune Disease
 • Type 1 Diabetes

Another important issue is who should pay attention to the function of NK Cells in the body:

 • Individuals with a family history of cancer
 • Health problems, frequent infections, weak bodies
 • Individuals with various chronic diseases such as liver disease, kidney disease, diabetes, and high blood lipids, chronic liver inflammation from viruses
 • Cancer patients undergoing treatment or those who are vigilant against cancer recurrence
 • Individuals with lifestyle habits that harm health, including inadequate rest, stress, lack of exercise, smoking, and excessive alcohol consumption
 • Individuals with nutritional deficiencies or lack of nutrients due to imbalanced food intake, such as insufficient consumption of vegetables, fruits, or meat, leading to deficiencies in vitamins, minerals, and proteins
 • Individuals who want to know the quantity and quality of NK Cells for disease prevention planning.
 

Reduce Side Effects of Chemotherapy with Mistletoe Therapy

Numerous research studies have found that mistletoe extract stimulates the immune system and aids in the fight against cancer. Particularly in European regions, mistletoe has been used to treat cancer for over 100 years and is recognized for its efficacy when used in combination with primary cancer treatments such as radiation and chemotherapy. It has been found that the use of mistletoe extract is safe, improves patients’ conditions, and effectively reduces treatment side effects without compromising the primary treatment’s effectiveness. It also strengthens the body, leading to an overall improvement in the quality of life for cancer patients.

Curcumin Reduces Inflammation and Boosts Natural Immunity

Curcumin is an immune-boosting compound known for its potent anti-inflammatory properties. It is a highly effective dietary supplement with numerous benefits for the body. Curcumin aids in combating various diseases without causing side effects. It stimulates the immune system, inhibits genetic mutations, and suppresses the spread of harmful agents, making it a valuable tool in the fight against cancer.

NK Cell’s Mechanism for Eliminating Cancer Cells:

Caring for the diet of cancer patients is divided into two groups: macronutrients and micronutrients, both of which are crucial for cancer patients.

 • Macronutrients are large molecules such as plant-based proteins, complex carbohydrates, and healthy fats with antioxidant properties. They can be found in brown rice, whole grains, legumes, hard-shell nuts, and omega-3 and -9 fatty acids. These foods have anti-cancer properties, boost the immune system, and do not stimulate insulin because sugar can accelerate cancer growth.
 • Micronutrients are small molecules such as Vitamin D, Selenium, Zinc, and Vitamin B. They can be found in mushrooms, selected meats, milk, eggs, legumes, colorful vegetables, and pungent-smelling local herbs. These foods help build a strong immune system.
 •  

Ultimately, patient diet should focus on consuming a variety of foods, especially pungent-smelling vegetables and antioxidant-rich foods, to strengthen the patient’s immune system. At Venes Resort, we also enhance the immune system with NK Cells and take care of the patient’s mental well-being, including stress management, exercise, and sleep, as all of these factors work together for the most effective treatment.

Why Choose Alternative Cancer Treatment at W9 Wellness

If you are looking for alternative cancer treatment, at W9 Wellness, we have a team of specialized doctors who can take care of and provide guidance from checking NK cells to closely nurturing NK cells, coupled with appropriate self-care for each patient. Because we understand that treating health, especially cancer, is much more complex than just medical treatment. There are also other factors unique to each patient that need to be well taken care of, such as dietary habits, exercise, lifestyle, and daily routines that can affect the patient’s physical condition.

NK Cell (Natural Killer Cell)

“Basic health varies from person to person. Health care should be tailored to each individual to increase accuracy and treatment effectiveness.”

Consult your health concerns and enjoy exclusive privileges here.

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

Vitamin B12 มีความจำเป็นต่อการสร้างเม็ดลือดแดง การทำงานของระบบประสาททั้งส่วนกลางและส่วนปลาย มีส่วนสำคัญในกระบวนการเผาผลาญไขมันและโปรตีนในระดับเซลล์

เราเข้าใจกันมาโดยตลอดว่า “พันธุกรรม” เป็นตัวกำหนดที่ทำให้เรามีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกับพ่อแม่ แต่ทำไมฝาแฝดแท้ๆ กลับมีนิสัยที่ต่างกัน

ต่อมหมวกไตล้า ต้นเหตุของอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง นอนเท่าไหร่ก็ไม่พอ โรคยอดฮิตในหมู่สังคมออฟฟิศ นอกเหนือจากออฟฟิศซินโดรมแล้ว

error: Content is protected !!