• 1,681

หมอบาย นายแพทย์พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ ผู้อำนวยการ W9 Wellness Center ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic) ในโรงพยาบาลพระรามเก้า ได้เข้าร่วมพิธีรับโล่ห์เชิดชูเกียรติ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020” (Quality Persons of the Year 2020) ภาคธุรกิจการแพทย์

หมอบาย

โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ (องคมนตรีในรัชกาลที่ 9) เป็นประธานและเป็นผู้มอบรางวัลในพิธี เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงานและการอุทิศตนทำกิจกรรม เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริม เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

หมอบาย นายแพทย์พิจักษณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Medicine) ก่อนการเกิดโรค ผ่านการปรับสมดุลการใช้ชีวิต (Lifestyle Modification) ที่ง่ายและเข้าถึงได้ให้กับคนไทยได้รับรู้ และ “ตระหนัก” ถึงความสำคัญ โดยร่วมกับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ในหลากหลายแขนง (Integrative Medicine) เพื่อมุ่งหวังการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย การรักษาโรคในระยะยาวของทั้งประเทศ เพื่อลดภาระทางสังคมของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับผู้คนในสังคม

หมอบาย

นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ W9 Wellness Center ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเชิงรุกผ่านแนวคิด Healthitude นิยามจากคำว่า Healthy รวมกับ Attitude สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเลือกของการมีสุขภาพที่ดี และเติมเต็มชีวิตเน้นยกระดับการป้องกันและดูแลสุขภาพ เพื่อสอดรับไลฟ์สไตล์เทรนด์สุขภาพคนยุคใหม่ ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้นด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ออกแบบการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Wellness Program) ผ่านการตรวจสุขภาพเชิงลึก ทั้งด้านพันธุกรรม ฮอร์โมน วิตามิน และการขับสารพิษ พร้อมให้คำแนะนำในการช่วยหาสมดุลการใช้ชีวิตเฉพาะบุคคล ปรับเปลี่ยนทัศนคติการดูแลสุขภาพก่อนเกิดโรค กระตุ้นให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนทั้งร่างกายและจิตใจในทุกช่วงวัย ควบคู่กับการบริการระดับมาตรฐานโรงพยาบาลชั้นนำ

รางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2563” ภาคธุรกิจการแพทย์ (Quality Persons of the Year 2020)