Genetic Testing

“พันธุกรรม” เปรียบเสมือนพิมพ์เขียว ที่บ่งบอกถึงตัวตนของคุณ และทำให้คนแต่ละคนแตกต่างกัน ทั้งระดับการเผาผลาญ
ความต้องการสารอาหาร การตอบสนองต่อการออกกำลังกาย การนอนหลับ รวมถึงโอกาสการเกิดโรคที่แตกต่างกันด้วย

DNA
WHAT IS GENETIC TESTING

รหัสพันธุกรรมเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของมนุษย์ เซลล์มีรหัสพันธุกรรมที่ผิดปกติ ก็จะทําให้เกิดโรคทีมีความผิดปกติทางพันธุกรรม ซึงการได้ มาของสารพันธุกรรมครอบครัว ผ่านดีเอ็นเอนั่นเอง มีโรคทีเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม ที่พบบ่อย เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง สมองเสื่อมจากอัลไซเมอร์ แต่โรคเหล่านี้จะมีปัจจัยภายนอกและสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย DNA ทําให้เพิมโอกาสในการเป็นโรคบางอย่างได้ง่ายขึ้นการได้รับการวางแผนและมีความรู้ข้อจำกัดทางร่างกายของตัวเองจะช่วยชะลอการเกิดโรคเหล่านี้ไปได้

การตรวจยีนส์ เพื่อดูความเสี่ยงของการเกิดโรค

การตรวจ DNA เพื่อดูยีนส์ช่วยวิเคราะห์ได้ในเรื่องของการป้องกัน การกินอาหารทีมีผลดีต่อสุขภาพเราช่วยให้เกิดผลดีกับโรคที่เราเป็นอยู่ ถ้าคุณต้องเผชิญกับโรคใดๆ อยู่นั้นการวิเคราะห์ นี้จะช่วยให้ได้ผลการรักษาที่ดีเยี่ยม ทําให้เราสามารถวางแผนการดูแลและใช้ ชีวิตในเชิงของการป้องกันยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราตรวจยีนส์ แล้วพบว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดเบาหวาน เราสามารถออกแบบวิถีชีวิตและการบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับโอกาสที่จะเกิดโรค เพราะถ้าเราไม่รู้มาก่อนไม่ได้ใส่ใจดูแลตนเองใช้ ชีวิตรูปแบบเดิมๆ ทีมีความเสี่ยงก็จะทําให้เกิดการเจ็บป่วยและต้องมาเสียค่าใช้ จ่ายในการดูแลโรคเหล่านั้นอย่างหลีกเลียงไม่ได้

แพ็กเกจตรวจวิเคราห์ระดับพันธุกรรม

DNA
Premium DNA

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง โรคเรื้อรังต่างๆ รวมถึงความเหมาะสมในการใช้ยา ความต้องการสารอาหาร ข้อจำกัดในการออกกำลังกาย รวมถึงความถนัดและทักษะต่างๆ ทั้งหมดกว่า 500 รายการจากสารพันธุกรรม (DNA) โดยเก็บตัวอย่างจากเยื่อบุกระพุ้งแก้ม เพื่อให้คุณสามารถปรับการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับ DNA ของคุณ ส่งผลให้คุณใช้ชีวิตได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

DNA
Care Series

โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยง 13 โรคมะเร็ง และ 21 โรคที่พบบ่อย จากสารพันธุกรรม (DNA) โดยใช้การตรวจจากน้ำลาย เพื่อให้คุณสามารถตรวจความเสี่ยงมะเร็งได้ง่าย และจัดการกับความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคมะเร็ง, โรคอัลไซเมอร์, โรคความจำเสื่อม และโรคหัวใจและหลอดเลือด

B
Telomeres Lenght

การตรวจวัดความยาวของหางโครโมโซม (Telomere) เพื่อค้นหาอายุของร่างกายที่แท้จริง (Biological Age) และบ่งบอกถึงภาวะความเสื่อมของเซลล์ (Degenerative status) ที่เกิดขึ้นก่อนวัย ทำให้ทราบอัตราความเสื่อมและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคเกี่ยวกับความทรงจำ เช่น อัลไซเมอร์ และโรคหัวใจ

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

Add Line : @W9Wellness

โปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจ