Genetic Testing Package

‘พันธุกรรม’ เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของชีวิต มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล และการเกิดโรคที่ต่างกัน การตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของร่างกายลึกถึงระดับพันธุกรรม

WHAT’S GENETIC TESTING PACKAGE

รหัสพันธุกรรมเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของมนุษย์ เซลล์มีรหัสพันธุกรรมที่ผิดปกติ ก็จะทําให้เกิดโรคทีมีความผิดปกติทางพันธุกรรม ซึงการได้ มาของสารพันธุกรรมครอบครัว ผ่านดีเอ็นเอนั่นเอง มีโรคทีเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม ที่พบบ่อย เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง สมองเสื่อมจากอัลไซเมอร์ แต่โรคเหล่านี้จะมีปัจจัยภายนอกและสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย DNAทําให้เพิมโอกาสในการเป็นโรคบางอย่างได้ง่ายขึ้นการได้รับการวางแผนและมีความรู้ข้อจำกัดทางร่างกายของตัวเองจะช่วยชะลอการเกิดโรคเหล่านี้ไปได้

การตรวจยีนส์ เพื่อดูความเสี่ยงของการเกิดโรค

การตรวจดูยีนส์ช่วยวิเคราะห์ได้ในเรื่องของการป้องกัน การกินอาหารทีมีผลดีต่อสุขภาพเราช่วยให้เกิดผลดีกับโรคที่เราเป็นอยู่ ถ้าคุณต้องเผชิญกับโรคใดๆ อยู่นั้นการวิเคราะห์ นี้จะช่วยให้ได้ผลการรักษาที่ดีเยี่ยม ทําให้เราสามารถวางแผนการดูแลและใช้ ชีวิตในเชิงของการป้องกันยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราตรวจยีนส์ แล้วพบว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดเบาหวาน เราสามารถออกแบบวิถีชีวิตและการบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับโอกาสที่จะเกิดโรค เพราะถ้าเราไม่รู้มาก่อนไม่ได้ใส่ใจดูแลตนเองใช้ ชีวิตรูปแบบเดิมๆ ทีมีความเสี่ยงก็จะทําให้เกิดการเจ็บป่วยและต้องมาเสียค่าใช้ จ่ายในการดูแลโรคเหล่านั้นอย่างหลีกเลียงไม่ได้

แพ็กเกจตรวจวิเคราห์ระดับพันธุกรรม

A
Premium DNA

โปรแกรมที่ช่วยให้ทราบถึงความต้องการ รวมถึงข้อจำกัดของร่างกาย ซึ่งถือป็นแนวทางการใช้ชีวิตเพื่อให้เหมาะสมสำหรับบุคคลแล้ว ทั้งด้านการเลือกรับประทานสารอาาหร วิตามิน และรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมแล้ว การตรวจ Premium DNA ยังเพิ่มผลความเสี่ยงที่อาจเป็นโรคมะเร็งถึง 36 ชนิด ความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ และการตอบสนองต่อยาของร่างกายอีกด้วย

C
Care Series

เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่รักษาโรคทางแพทย์แผนปัจจุบันอยู่แล้ว และต้องการเติมเต็มการรักษาหรืออยากเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาด้วยรูปแบบอื่นๆ โรคที่พบได้บ่อยๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง ลำไส้แปรปรวน ออติซึม สมาธิสั้น ไมเกรน ต้อหิน ภูมิต่อต้านตัวเอง ภูมิแพ้ อาการปวดเรื้อรัง รวมถึงผู้ที่ต้องการช่วยชะลอความเสื่อมของโรค

B
Telomeres Lenght

การตรวจวัดความยาวของหางโครโมโซม (Telomere) เพื่อค้นหาอายุของร่างกายที่แท้จริง (Biological Age) และบอกภาวะเสื่อมของเซลล์(Degenerative status) ที่เกิดขึ้นก่อนวัย ทำให้ทราบอัตราความเสื่อมและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคต่างๆ

ปรึกษาปัญหาสุขภาพและรับสิทธิพิเศษสำหรับคุณได้ที่นี่

Add Line : @W9Wellness

โปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจ