โปรแกรมการตรวจเชิงลึกถึงระดับพันธุกรรม เพื่อให้สามารถวางแนวทางการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเฉพาะบุคคลทำได้อย่างครอบคลุมและแม่นยำมากขึ้น ทั้งในแง่การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสม ทั้งด้าน การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และ โรคร้ายที่ควรระวังเป็นพิเศษ